star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Zabezpieczenie pożyczki. Co może je stanowić?

kłódka z zabezpieczeniem

Zabezpieczenie pożyczki chroni wierzyciela przed niewypłacalnością pożyczkobiorcy. Sprawdzamy co może stanowić zabezpieczenie pożyczki i które rozwiązania są stosowane najczęściej.

Podstawą uzyskania pożyczki jest odpowiednia zdolność kredytowa klienta. Wysokość zarobków czy dobra historia pożyczkowa może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z rzetelnym pożyczkobiorcą. Jednak w szczególności przy wysokich zobowiązaniach, kiedy ryzyko pożyczkodawcy jest duże, odpowiednie zabezpieczenie spłaty pożyczki może pomóc w uzyskaniu finansowania.

Jakich zabezpieczeń może żądać pożyczkodawca?

Przepisy prawne przewidują różne formy zabezpieczeń. Warto wymienić:

Zastaw zwykły

 • Może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności.
 • Polega na obciążeniu rzeczy ruchomej prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojego długu z tej rzeczy bez względu na to czyją stała się ona własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela.
 • Zastaw zwykły regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 • Wymaga zawarcia umowy pomiędzy właścicielem rzeczy a wierzycielem i wydania obciążonej rzeczy wierzycielowi.
 • Ta forma zabezpieczenia częściej będzie spotykana przy pożyczkach prywatnych.

Zastaw rejestrowy

 • To ograniczone prawo rzeczowe, które jest trochę podobne do hipoteki, ale dotyczy rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych.
 • Umowa o ustanowienie zastawu musi być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie.
 • Do ustanowienia tej formy zabezpieczenia niezbędny jest także wpis do rejestru zastawów.
 • Przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelność mogą być np. drogocenne antyki.
 • Taka forma zabezpieczenia będzie częściej spotykana przy pożyczkach prywatnych niż tych udzielanych przez firmy pożyczkowe.

Hipoteka

Choć hipoteka kojarzy się przede wszystkim z kredytem hipotecznym na zakup domu lub mieszkania, to może być również zabezpieczeniem dla pożyczki zaciągniętej na dowolny cel.

 • Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które służy zabezpieczeniu spłaty zobowiązania.
 • Wymaga ujawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.
 • Wierzyciel na rzecz którego ustanowiono hipotekę, ma prawo dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości, bez względu na to czyją ona stała się własnoścą i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
 • Tego rodzaju zabezpieczenie może być wymagane przede wszystkim przy pożyczce na wysoką kwotę.
 • Zanim zdecydujesz się na obciążenie mieszkania czy domu hipoteką dla uzyskania pożyczki, policz czy dasz radę terminowo spłacić dług. Konsekwencją opóźnień może być nawet utrata nieruchomości.  

Poręczenie pożyczki

Poręczenie pożyczki oznacza, że osoba trzecia gwarantuje spłatę zobowiązania, w razie gdyby pożyczkobiorca przestał spłacać dług.

 • Poręczycielem może być ktoś z rodziny osoby biorącej pożyczkę, jak i osoba obca np. kolega z pracy. Liczy się jednak jego zdolność kredytowa – pod uwagę brana jest zarówno wysokość osiąganych dochodów, jak i dotychczasowa historia kredytowa oraz posiadane inne zobowiązania do spłaty.
 • Warto też pamiętać, że poręczenie pożyczki to zobowiązanie, które obniża zdolność kredytową żyranta.

Weksel

Weksel to papier wartościowy, które stanowi bezwarunkowe zobowiązanie się wystawcy weksla do zapłaty określonej kwoty, w określonym terminie, na rzecz określonej osoby.

 • Może stanowić zabezpieczenie umowy pożyczki lub innej wierzytelności.
 • W obrocie występuje także weksel in blanco, który nie zawiera jednego z wymaganych przez prawo elementów np. sumy wekslowej.
 • Kwota zobowiązania zostaje wpisana później, kiedy dokładnie wiadomo, ile winny jest dłużnik.
 • Pożyczka zabezpieczona wekslem to ryzykowne rozwiązanie dla pożyczkobiorcy.
 • Taka forma zabezpieczenia może być wymagana np. w razie niskiej zdolności kredytowej.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

To oświadczenie sporządzone przed notariuszem w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji z posiadanego majątku w razie spełnienia się określonych przesłanek np. braku spłaty zadłużenia w określonym terminie.

 • Dobrowolne poddanie się egzekucji pozwala rozpocząć egzekucję komorniczą z majątku dłużnika bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego.

Ubezpieczenie pożyczki

To chyba najbardziej znany i najczęściej spotykany sposób na zabezpieczenie spłaty pożyczki czy kredytu. Przede wszystkim zabezpiecza interesy pożyczkodawcy. Głównym celem polisy jest gwarancja terminowej spłaty pożyczki nawet w przypadku wystąpienia różnych zdarzeń losowych niekorzystnych dla osoby biorącej pożyczkę. Najczęściej spotykane rodzaje ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie spłaty długu to:

 • ubezpieczenie na życie – w przypadku śmierci pożyczkobiorcy to ubezpieczyciel spłaca pozostawiony przez niego dług, dodatkowa korzyść to brak obciążeń i konieczności spłaty pożyczki przez spadkobierców dłużnika,
 • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – w sytuacji niezawinionej utraty pracy przez pożyczkobiorcę, część rat pokrywa ubezpieczyciel, a osoba biorąca pożyczkę może spokojnie poszukać innego źródła zarobku, bez zagrożenia odsetkami z tytułu opóźnień w spłacie czy rozpoczęcia windykacji przez wierzyciela,
 • ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa lub trwałej niezdolności do pracy – chodzi o sytuację, kiedy wypadek np. w pracy uniemożliwia dalsze wykonywanie obowiązków służbowych, w takiej sytuacji pozostały do spłaty dług pokrywa  ubezpieczyciel.

Kiedy warto skorzystać z ubezpieczenia pożyczki?

Taki sposób zabezpieczenia zobowiązania opłaca się przede wszystkim przy wysokiej pożyczce z dłuższym terminem spłaty. Ubezpieczenie może też pozytywnie wpłynąć na wysokość oprocentowania czy prowizji oraz zabezpieczyć spadkobierców w razie śmierci pożyczkobiorcy. Natomiast przy pożyczce krótkoterminowej ubezpieczenie podniesie tylko koszty zobowiązania i nie przyniesie realnych korzyści pożyczkobiorcy. 

Czy zabezpieczenie pożyczki jest wymagane?

Wymagania w zakresie zabezpieczeń spłaty zobowiązania określa pożyczkodawca. Klient, który wybiera pożyczkę z zabezpieczeniem, może liczyć na dodatkowe bonusy: najczęściej niższą prowizję czy oprocentowanie. Ubezpieczenie spłaty pożyczki, poręczenie lub inna forma zabezpieczenia pozwala czasem na uzyskanie środków mimo niskiej zdolności  kredytowej.

Zabezpieczenie spłaty służy przede wszystkim ochronie interesów pożyczkodawcy – może to być bank czy firma pozabankowa, która w ten sposób minimalizuje ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorcy. Choć przepisy nie narzucają konieczności dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania, to jednak warunki takiej pożyczki mogą okazać się dla klienta korzystniejsze.

Korzyści z zabezpieczenia pożyczki

Wśród zalet zabezpieczenia spłaty pożyczki można wymienić:

 • niższa prowizja lub oprocentowanie,
 • niższe wymaganie w zakresie posiadanej zdolności kredytowej,
 • szybka decyzja o przyznaniu pożyczki,
 • pożyczka dla osoby bez historii kredytowej,
 • wyższa kwota finansowania.

Ile kosztuje zabezpieczenie pożyczki?

Koszty zabezpieczenia pożyczki zależą od rodzaju zabezpieczenia. Niektóre są bezpłatne i wymagają jedynie złożenia oświadczenia o określonej treści: np. zobowiązanie żyranta. Inne generują koszty formalne: np. związane z przygotowaniem aktu notarialnego przy dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Przy ubezpieczeniu pożyczki trzeba natomiast zapłacić składkę – jednorazowo lub płatną cyklicznie razem z ratą pożyczki.

Podsumowanie

Zabezpieczenie pożyczki minimalizuje ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorcy. Zabezpieczenia są spotykane zarówno przy pożyczkach udzielanych przez wyspecjalizowane firmy pożyczkowe, banki ale także przy pożyczkach prywatnych. Wybór rodzaju zabezpieczenia powinien być adekwatny do pożyczonej kwoty i warunków spłaty. Przy pożyczkach udzielanych przez instytucje, najczęściej spotykane zabezpieczenia to ubezpieczenie, hipoteka czy poręczenie. Bez względu na wybrany rodzaj zabezpieczenia, na pożyczkę warto zdecydować się tylko wówczas, jeśli mamy wystarczające dochody pozwalające spłacić dług w terminie. 

Źródła:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961490703/U/D19960703Lj.pdf

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820190147/U/D19820147Lj.pdf

Warto wiedzieć:

1. Hipoteka na nieruchomości może zabezpieczać nie tylko spłatę kredytu hipotecznego, ale także pożyczki na dowolny cel.
2. Ubezpieczenie pożyczki sprawdzi się przy zobowiązaniach długoterminowych i na wysoką kwotę.
3. Poręczycielem pożyczki może być osoba, która posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową, pozwalającą na ewentualną spłatę zabezpieczonego poręczeniem zobowiązania.

 1. Czym jest zabezpieczenie pożyczki?

  Zabezpieczenie pożyczki zabezpiecza interesy wierzyciela w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy.

 2. Co może stanowić zabezpieczenie pożyczki?

  Zabezpieczeniepożyczki może stanowić np. zastaw zwykły lub rejestrowy, hipoteka, ubezpieczenie lub poręcznie pożyczki, a także weksel.

 3. Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie pożyczki?

  W przypadku pożyczki ubezpiecznie można zawrzeć na wypadek śmierci pożyczkobiorcy, utraty źródła dochodu lub trwałej niezdolności do pracy.

 4. Dlaczego warto zabezpieczyć pożyczkę?

  Korzystając z zabezpieczenia pożyczki często możemy liczyć na korzystniejsze warunki finansowania, np. niższą prowizję lub oprocentowanie zobowiązania.

 5. Czy zabezpieczenie pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami?

  Wszystko zależy od wybranej formy zabezpieczenia. Niektóre opcje są bezpłatne. Inne, jak np. ubezpieczenie pożyczki na wypadek śmierci pożyczkobiorcy, wiążą się z dodatkowymi kosztami. Koszty te zwykle doliczane są do raty zobowiązania.

Nie ma jeszcze głosów
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments