star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

podpisywanie umowy pożyczki

Niezależnie od tego czy pożyczasz pieniądze od krewnych, czy też od znanej firmy pożyczkowej, zawsze musisz udokumentować taką transakcję. Najczęściej dowodem tego typu operacji jest pisemna umowa pożyczki.

Jak każdy dokument, umowa pożyczki powinna zostać sporządzona w odpowiedni sposób. Przedstawiamy zatem 13 punktów, które należy uwzględnić w trakcie konstruowania takiego dokumentu.

1. Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczkowa?

2. Pożyczkodawca i pożyczkobiorca czyli kto jest stroną umowy?

3. Opis przedmiotu umowy czyli co to za pożyczka?

4. Czas trwania umowy, czyli na ile chcesz pożyczyć pieniądze?

5. Koszty zobowiązania, czyli ile zapłacisz za pożyczkę?

6. Jakie będą zasady i termin zwrotu pożyczki?

7. Co będzie zabezpieczeniem pożyczki?

8. Wcześniejsza spłata pożyczki – co w takim przypadku?

9. Przedłużenie pożyczki – na jakich warunkach?

10. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowej płatności?

11. Odstąpienie od umowy – na jakich zasadach?

12. Reklamacja – jak ją zgłosić?

13. Wypowiedzenie umowy – jak powinno się odbyć?

14. Podpisy

Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczkowa?

Wzór umowy pożyczki powinien zawierać następujące elementy:

1.Datę i miejsce zawarcia danej umowy pożyczki

2. Określenie stron umowy

Tutaj dokładne zdefiniowanie osoby/instytucji udzielającej pożyczkę oraz osoby przyjmującej pożyczkę. Osoby fizyczne powinny wskazać dane personalne oraz numer ewidencyjny dokumentu tożsamości (dane z dowodu osobistego). Jeżeli umowa pożyczki obejmuje osobę prawną (np. firmę) należy wpisać do dokumenty adres jej siedziby wraz z danymi ewidencyjnymi (numery NIP i KRS).

3. Przedmiot umowy

Należy wskazać dokładnie kwotę finansową, na jaką opiewa pożyczka (oczywiście jeśli mowa o środkach finansowych).

4. Warunki zwrotu

Określenie wysokości kosztów odsetkowych i liczby rat. Również należy wskazać walutę, w której zaciągana i spłacana będzie pożyczka i okres spłaty. Jeśli jest to dla nas istotne można zadbać np. o informację o wcześniejszej spłacie.

5. Warunki wypowiedzenia umowy

Wskazanie, jaki długi okres wypowiedzenia przewiduje każda ze stron umowy pożyczki. Również czy przywilej dotyczy obu stron.

6. Oświadczenie o sytuacji finansowej pożyczkobiorcy

Stosowane przy umowach pożyczki z zabezpieczeniem (najczęściej weksel, zastaw nieruchomości, samochodu lub przywłaszczenie na zabezpieczenie).

7. Podpisy obu stron

2.Pożyczkodawca i pożyczkobiorca czyli kto jest stroną umowy?

Każda umowa, także i ta dotycząca pożyczki, musi jasno określać strony umowy czyli zaznaczyć kto bierze udział w danej transakcji i jaką rolę pełni.

 • W tym przypadku umowa zostanie zawarta między pożyczkodawcą (czyli tym, kto udziela pożyczki) oraz pożyczkobiorcą (czyli osobą potrzebującą pożyczki).
 • Aby jasno sprecyzować kto jest kim, potrzebne zatem będą dane z dowodów osobistych. Jeśli w roli pożyczkodawcy występuje instytucja pozabankowa, należy podać jej pełną nazwę, adres oraz numery takie jak NIP, KRS i REGON.

Wpisując nazwę pożyczkodawcy pamiętaj, że często dana marka jest częścią większej spółki i to właśnie dane tej instytucji powinny widnieć w umowie!

3. Opis przedmiotu umowy czyli co to za pożyczka?

Kolejny punkt umowy musi zawierać kwotę pożyczki oraz ustalony pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą czas jej spłaty.

 • W tym punkcie zaznacza się więc przez jaki czas pożyczkobiorca może dysponować pożyczonymi pieniędzmi. Może to być np. 30 dni lub 12 miesięcy.

W zależności od wybranej kwoty i okresu kredytowania pożyczkodawca naliczy ci odpowiedni koszt pożyczki.

4. Czas trwania umowy, czyli na ile chcesz pożyczyć pieniądze?

Dalsza część umowy powinna rozwijać ustalenia z poprzedniego punktu.

 • W tym momencie definiowany jest więc dokładny czas trwania umowy, a więc dzień, miesiąc i rok w którym została ona sporządzona (najczęściej jest to dzień uruchomienia pożyczki) oraz określany czas jej zakończenia – czyli dzień zwrotu pożyczki.

5. Koszty zobowiązania, czyli ile zapłacisz za pożyczkę?

O tym czy pożyczka będzie cię cokolwiek kosztowała decyduje pożyczkodawca. Może on bowiem zrezygnować zupełnie z odsetek czy prowizji. Tak dzieje się np. w przypadku pożyczek od rodziny czy popularnych darmowych chwilówek dla nowych klientów.

 • Jeśli jednak takie zniesienie kosztów nie nastąpi, umowa musi jasno precyzować ile zapłacisz za pożyczenie pieniędzy.
 • W dokumencie tym powinny zostać szczegółowo opisane wszystkie opłaty naliczane w związku z pożyczką, czyli odsetki, prowizja, ewentualne ubezpieczenie, opłata przygotowawcza lub operacyjna itp.
 • Dodatkowo, wszystkie te koszty należy zsumować i przedstawić jako Całkowity Koszt Kredytu.

W punkcie dotyczącym kosztów niezbędna będzie także informacja o Całkowitej Kwocie Do Spłaty, w której skład wchodzi kwota pożyczki wraz ze wszystkim opłatami.

6. Jakie będą zasady i termin zwrotu pożyczki?

Skoro wiesz już ile musisz oddać, czas przejść do szczegółowych warunków związanych ze zwrotem twojego długu.

 • W tym punkcie często po raz kolejny pojawia się więc dokładna data zwrotu pożyczki oraz sposób w jaki ma się on odbyć. Pożyczkę można np. zwrócić osobiście lub przelewem na konto.
 • Jeżeli wybierasz zwrot osobisty, należy zaznaczyć gdzie będzie trzeba go dokonać.
 • W przypadku przelewu bankowego potrzebne będzie podanie odpowiedniego numeru konta wraz z określeniem nazwy odbiorcy oraz tytułu przelewu.

Oczywiście pożyczkę można też zwrócić w innej formie. Ważne żeby umowa precyzyjnie go definiowała, a pożyczkobiorca wiedział jak ma oddać pożyczone pieniądze.

7. Co będzie zabezpieczeniem pożyczki?

Niektóre instytucje pożyczkowe wymagają od klientów jakiejś formy zabezpieczenia pożyczki.

 • Mogą to być weksel, poręczenie lub zastaw.
 • Może być to także ubezpieczenie, którego warunki powinny zostać uwzględnione w umowie albo dołączone do niej jako załącznik.

Element ten oczywiście nie jest obowiązkowym punktem umowy pożyczki, ale jeśli pożyczkodawca czegoś takiego od ciebie wymaga, koniecznie musi to być uwzględnione w podpisywanym dokumencie.

8. Wcześniejsza spłata pożyczki – co w takim przypadku?

Choć umowa określa termin zwrotu zobowiązania, pożyczkę przeważnie można zwrócić wcześniej.

 • Z reguły wiąże się to z odzyskaniem kosztów za niewykorzystany okres pożyczki.

Umowa powinna więc definiować zasady postępowania pożyczkodawcy w przypadku takiej sytuacji.

9. Przedłużenie pożyczki – na jakich warunkach?

Jeśli nie jesteś w stanie zwrócić swojego zobowiązania na czas, w niektórych firmach pożyczkowych możesz dokonać przedłużenia terminu spłaty.

 • Jeśli pożyczkodawca z którym podpisałeś umowę również umożliwia skorzystanie z takiej usługi, w tym miejscu zwykle określone zostają zasady takiego przedłużenia.

Umowa powinna więc zawierać informacje o okresie na jaki można przedłużyć pożyczkę oraz kosztach takiego działania. W dokumencie umowy powinna znaleźć się też informacja o ilości możliwych przedłużeń.

10. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowej płatności?

Jeżeli nie spłacisz pożyczki na czas, musisz przygotować się na wzrost twojego zobowiązania.

 • Za każdy dzień opóźnienia pożyczkodawca może naliczyć ci odsetki karne.
 • Dodatkowo, firmy często wysyłają także wezwania do zapłaty tzw. monity.

 Informacje o częstotliwości nadawania takich powiadomień oraz ich ewentualne ceny powinny być zawarte właśnie w tym punkcie umowy.

 • Pożyczkodawca powinien także zaznaczyć co stanie się, jeśli mimo monitów nie zwrócisz swojego długu – najczęściej będzie to oddanie długu do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub skierowanie sprawy na drogę sądową.

11. Odstąpienie od umowy – na jakich zasadach?

Zgodnie z prawem, nawet po podpisaniu umowy pożyczki masz 14 dni na odstąpienie od niej bez podania powodu.

 • W dokumencie umowy powinny zatem zostać jasno określone warunki takiego odstąpienia czyli np. forma powiadomienia pożyczkodawcy o odstąpieniu, czas na zwrot pożyczonych pieniędzy itp.

12. Reklamacja – jak ją zgłosić?

Jeżeli pożyczkodawca nie spełnia warunków określonych w umowie, masz prawo do reklamacji pożyczki.

 • Zwróć uwagę czy dokument umowy definiuje sposoby zgłaszania takich zastrzeżeń.
 • Pożyczkodawca powinien dać ci przynajmniej kilka opcji zgłaszania reklamacji oraz zaznaczyć, w jakim trybie takie zgłoszenia będą rozpatrywane.

13. Wypowiedzenie umowy – jak powinno się odbyć?

Pożyczkodawcy również chcą się zabezpieczyć na wypadek nie spełnienia przez ciebie warunków umowy.

 • W umowach pożyczki zwykle umieszczają więc punkt o możliwościach wypowiedzenia umowy.

Z tego paragrafu dowiesz się więc, kiedy pożyczkodawca może rozwiązać podpisaną przez ciebie umowę i jakie są tego konsekwencje.

14. Podpisy

Ostatnią częścią umowy jest miejsce na podpis pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.

 • W ten sposób potwierdzają oni, że zapoznali się z danym dokumentem i akceptują zawarte w nim postanowienia.

Po podpisaniu umowy nabiera ona mocy prawnej, a ty stajesz się użytkownikiem pożyczki.

Umowa pożyczki – wzór

Praktycznie wszystkie firmy pozabankowe sporządzają umowy pożyczek według przedstawionego powyżej schematu. Dla przykładu, zamieszczamy wzór umowy praktykowany przez markę Vivus.

Zobacz, jak wygląda odpowiednio skonstruowana umowa pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Umowa pożyczki w Vivus

A jeśli zastanawiasz się nad wzięciem pożyczki pozabankowej i chciałbyś wcześniej dokładnie zapoznać się z umową pożyczki, zachęcamy do złożenia wniosku w poniższych firmach. Wymienieni przez nas pożyczkodawcy udostępniają na swojej stronie Ramowe Umowy Pożyczek, dzięki czemu jeszcze przed rozpoczęciem wnioskowania otrzymasz wgląd do tego dokumentu.

Pożyczasz 500
od 500 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 125
RRSO: 1 410,33%

Pamiętaj!

 1. Umowa pożyczki często jest jedynym potwierdzeniem tego, jaką kwotę pożyczyłeś i ile zgodziłeś się za taką pożyczkę zapłacić. W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych z pożyczkodawcą to właśnie ten dokument chroni twoje dobro.
 2. Przed podpisaniem umowy pożyczki zadbaj więc, aby znalazły się w niej wszystkie wymienione wyżej punkty wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem każdego z nich. Swój podpis złóż natomiast dopiero wtedy, gdy wszystko będzie dla ciebie zrozumiałe i akceptowane.(kg)

Czytaj także:

Umowa pożyczki, czyli nie daj się oszukać!

Czy pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki?

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Ocena: 4.04 (348 głosów)
avatar
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 1500 zł
Okres 30 dni
od 7 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 200 zł do 5000 zł
Okres 30 dni
od 10 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%

Inne wpisy z tej kategorii

0 0
Article Rating
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Stefan Kibolski
Stefan Kibolski
3 lat temu

Umowa którą pokazaliscie nie spełnia wszystkich wymogów z art. 30 ustęp 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

1
0
()
x