star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Świadczenie przedemerytalne. Ile wynosi i komu przysługuje?

para starszych ludzi idzie wzdłuż ulicy pod rękę

Świadczenie przedemerytalne jest szansą na finansowe wsparcie dla osób, które straciły pracę i nie mogą znaleźć nowej – przede wszystkim ze względu na wiek lub brak kwalifikacji. Przepisy precyzyjnie określają komu przysługuje takie świadczenie i ile wynosi.

Likwidacja zakładu pracy lub jego upadłość dla osoby starszej, może wiązać się z problemami w odnalezieniu się w nowej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie, jeśli zlikwidowana firma była dla niej pracodawcą przez wiele lat. W takim przypadku świadczenie przedemerytalne może pomóc przetrwać okres potrzebny do uzyskania emerytury.

Świadczenie przedemerytalne – czym jest?

Świadczenie przedemerytalne to finansowa forma wsparcia osób starszych, którym trudno znaleźć nową pracę. Do uzyskania świadczenia przepisy wymagają spełniania określonych warunków zarówno w zakresie określonego wieku czy stażu pracy, jak i dotrzymania terminów ustawowych związanych ze złożeniem wniosku w ZUS.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje:

 • osobie bezrobotnej, której zatrudnienie ustało z przyczyn dotyczących pracodawcy, która osiągnęła wymagany ustawą wiek i okres składkowy i nieskładkowy,
 • osobie bezrobotnej, która wcześniej pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy i w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty zarejestrowała się w urzędzie pracy, a także posiada odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy oraz wymagany ustawą wiek: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
 • osobie bezrobotnej, która wcześniej pobierała świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna (przez okres co najmniej 365 dni), jeśli prawo do tego świadczenia ustało w związku ze śmiercią osoby, nad którą sprawowana była opieka, a osoba uprawniona ukończyła wymagany wiek (55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn) oraz ma okres uprawniający do emerytury (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) oraz zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do jednego z wyżej wymienionych świadczeń,
 • osobie bezrobotnej, która wcześniej nieprzerwanie, przez okres co najmniej 24 miesięcy prowadziła pozarolniczą działalność, aż do momentu ogłoszenia jej upadłości i opłacała przez ten okres składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Osoby uprawnione dodatkowo muszą spełnić jeszcze warunki w zakresie:

 • pobierania przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych,
 • pozostają zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiły, bez uzasadnionej przyczyny, propozycji przyjęcia pracy.

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne – krok po kroku

 • Pierwszy krok to uzyskanie świadectwa pracy (musi zawierać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy) lub postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność,
 • rejestracja w urzędzie pracy,
 • uzyskanie z urzędu pracy zaświadczenia potwierdzającego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni oraz potwierdzenie, że osoba wnioskująca o świadczenie przedemerytalne nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy do której skierował ją urząd,
 • złożenie wniosku do ZUS w terminie 30 dni od dnia uzyskania dokumentów określonych w pkt. 3.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o świadczenie przedemerytalne rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam powinien być skierowany. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS – bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania – przy wizycie osobistej wniosek można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu, który sporządza pracownik ZUS,
 • wysyłając wypełniony wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej – dla pewności doręczenia i dotrzymania terminu, list warto nadać jako polecony lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego,
 • elektronicznie – przez portal PUE.

Kiedy można zgłosić się po świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć w ściśle określonym terminie:

 • do 30 dni od dnia, w którym urząd pracy wydał dokument potwierdzający pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni,
 • do 30 dni od zakończenia zatrudnienia (w tym także prac interwencyjnych lub robót publicznych), jeśli zatrudnienie zostało podjęte na podstawie skierowania przez urząd pracy po upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne. Wzór.

Do wypełnienia wniosku potrzebne będą:

 1. Dane wnioskodawcy:
 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • PESEL lub NIP
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • adres zameldowania i adres zamieszkania jeśli jest inny niż zameldowania oraz adres do korespondencji
 1. Oświadczenia wnioskodawcy w zakresie aktualnie pobieranych świadczeń i posiadania nieruchomości rolnej.
 2. Data ustania ostatniego zatrudnienia.
 3. Wskazanie na jaki rachunek bankowy lub adres ma zostać przekazane świadczenie.
 4. Określenie liczby załączników.
 5. Określenie sposobu odbioru odpowiedzi.
 6. Data sporządzenia wniosku i czytelny podpis.

Aktualny wniosek o świadczenie przedemerytalne można pobrać ze strony ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/1940_ESP_do+zapisu.pdf/794ea4bc-1038-40a5-8555-5cbe074dc8c0) .

Wysokość świadczenie przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane dla wszystkich uprawnionych w jednakowej wysokości. Kwota świadczenia podlega waloryzacji. Na stronie internetowej ZUS można znaleźć informację, że wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2021 r. wynosi 1262,34 zł.

Trochę inaczej ustalana jest wysokość świadczenia przedemerytalnego, które zostało przyznane w związku z ustaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Co do zasady będzie to taka sama wysokość w jakiej wypłacana była renta, jednak nie więcej niż maksymalna, ustawowa wysokość kwoty ryczałtowej świadczenia czyli aktualnie nie więcej niż 1262,34 zł.

Dopuszczalna kwota zarobku a świadczenie przedemerytalne

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może pracować, ale w zależności od kwoty osiąganych dochodów, świadczenie może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub zawieszeniu.

Świadczenie przedemerytalne pozostaje na niezmienionym poziomie, jeśli wynagrodzenie miesięczne osoby uprawnionej nie przekracza 25% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Jeśli kwota osiąganych przychodów przekracza wysokość 25%, ale nie przekracza 70 % tej kwoty – świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu  o kwotę tego przekroczenia – ustawa zastrzega jednak, że w takim przypadku wysokość świadczenia nie może być niższa niż 630,50 zł.

Jeśli przychody przekraczają kwotę graniczną 70%  – wówczas świadczenie przedemerytalne zostanie zawieszone.

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje w kilku przypadkach wymienionych w ustawie:

 • na wniosek złożony przez osobę, która pobiera świadczenie,
 • na dzień przed nabyciem prawa do emerytury,
 • z dniem osiągnięcia określonego wieku przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego: w przypadku mężczyzny będzie to 65 lat, a w przypadku kobiety 60 lat,
 • w związku ze śmiercią osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego – (wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje w tym przypadku od miesiąca przypadającego po miesiącu, którym osoba zmarła),
 • z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe, albo nabycia współwłasności gospodarstwa rolnego, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe.

Renta inwalidzka i świadczenie przedemerytalne

Renta inwalidzka to świadczenie wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobie, która nie może pracować z uwagi na zły stan zdrowia. Do uzyskania tego świadczenia, oprócz niezdolności do pracy, wymagane jest spełnienie także innych warunków m.in. odpowiedni do wieku staż ubezpieczenia. W przypadku nabycia prawa do renty inwalidzkiej, prawo do świadczenia emerytalnego ulega zawieszeniu.

Natomiast, jeśli osoba dotychczas pobierająca rentę inwalidzką straci do niej uprawnienia – bo np. upłynął okres na jaki została przyznana, a uprawniony nie złożył wniosku o jej ustalenie, wówczas w określonych przypadkach może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Warunki uzyskania świadczenia w takiej sytuacji są następujące i należy je spełnić łącznie:

 • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie, przez okres co najmniej 5 lat,
 • osiągnięcie wieku: 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny,
 • osiągnięcie okresu uprawniającego do emerytury: co najmniej 20 lat do kobiety i 25 lat dla mężczyzny,
 • rejestracja w powiatowym urzędzie pracy w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Źródła:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-przedemerytalne/warunki-wymagane-do-przyznania-swiadczenia-przedemerytalnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041201252/U/D20041252Lj.pdf

Podsumowanie

 1. Zasiłek przedemerytalny to świadczenie, które ma na celu wspomóc finansowo osoby, które jeszcze nie mają prawa do emerytury, a które nie ze swojej winy straciły źródło zatrudnienia i nie mogą znaleźć nowego.
 2. Aby ubiegać się o zasiłek przedemerytalny należy dostarczyć świadectwa pracy i zaświadczenia potwierdzające okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych do ZUS-u.
 3. Samo wypełnienie wniosku nie jest trudne. Ważne jest dotrzymanie określonych w ustawie terminów i zebranie wymaganych dokumentów.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można odwołać się od niekorzystnej decyzji o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego?

  Tak, osoba która otrzymała decyzję odmowną wydaną przez ZUS może odwołać się do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem tej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała niekorzystną decyzję.

 2. Kiedy dochodzi do zawieszenia świadczenia przedemerytalnego?

  Zawieszenie wypłaty świadczenia ma miejsce w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze renty wypłacanej przez instytucję zagraniczną. A także w przypadku osiągania przez osobę uprawnioną innych dochodów, przekraczających wysokość 70 % przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 3. Czy można pracować i pobierać zasiłek przedemerytalny?

  Tak można pracować i pobierać zasiłek przedemerytalny. Trzeba jednak pilnować wysokości przychodów, bo przepisy przewidują w określonych przypadkach zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia.

 4. Co daje zasiłek przedemerytalny?

  Zasiłek przedemerytalny daje środki finansowe osobie, której niewiele brakuje do uzyskania prawa do emerytury, a która straciła pracę z przyczyn od niej niezależnych i nie może znaleźć nowej.

Ocena: 4.21 (24 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments