star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Renta socjalna – kiedy przysługuje?

kobieta wypełniająca dokumenty

Renta socjalna jest jednym ze świadczeń, które może otrzymać osoba niezdolna do pracy. Nie przysługuje jednak wszystkim. Dowiedz się komu i w jakich przypadkach należy się renta socjalna oraz jaka jest jej wysokość w bieżącym roku.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rentę socjalną pobiera w Polsce ponad 280 tys. osób (stan na marzec 2018 r.). Podobnie jak inne świadczenia, będzie waloryzowana w kolejnych latach w marcu, o taki sam wskaźnik, jak emerytury i pozostałe renty.

Renta socjalna – czym jest?

Renta socjalna jest specjalnym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom, które ze względu na swój stan zdrowia są niezdolne do pracy zarobkowej. Co ważne, chodzi wyłącznie o niezdolność, która powstała przed ukończeniem przez daną osobę 18. roku życia lub 25. roku życia. W tym drugim przypadku niepełnosprawność musi jednak nastapić w trakcie nauki w szkole lub na uczelni wyższej. Pod uwagę brane są również studia doktoranckie lub aspirantura naukowa.

Wypłacaniem renty zajmuje się ZUS. Podmiotami pośredniczącymi w wypłacie i udzielaniu wskazówek są natomiast lokalne ośrodki pomocy społecznej. W gminach miejskich są tzw. MOPS-y (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej), a w gminach wiejskich GOPS-y (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej).

Renta socjalna – komu przysługuje?

Ten typ renty skierowany jest do osób, które w wyniku wczesnej utraty zdrowia nie zdołały wypracować stażu pracy wymaganego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli renty chorobowej.

Z renty socjalnej mogą skorzystać osoby posiadające polskie obywatelstwo i mieszkające w Polsce. Renta socjalna przysługuje także cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

W przypadku ubiegania się o rentę socjalną kluczowym wymogiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, Nie ma tutaj znaczenia czy jest to niezdolność stała czy czasowa.

Renta socjalna – jak ją otrzymać?

Aby otrzymać rentę socjalną należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów we właściwej placówce ZUS. Formularz wniosku można otrzymać w miejscowym oddziale ZUS-u lub pobrać ze stronie internetowej Zakładu.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. W przypadku osób małoletnich, wniosek powinien złożyć przedstawiciel ustawowy, czyli w większości przypadków rodzic, opiekun prawny lub faktyczny – jednak nie wcześniej, niż na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości.

Po dostarczeniu wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami, w ciągu 30 dni ZUS powinien wydać decyzję o przyznaniu renty bądź o odrzuceniu wniosku. Od decyzji odmownej można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Można odwołać się także do Sądu Okręgowego, konkretnie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna – jakie dokumenty są wymagane?

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy – wystawione nie wcześniej, niż na miesiąc przed złożeniem wniosku.
  • Woszczarto także dołączyć inną dokumentację medyczną, która mogłaby mieć znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i przyznania renty, np. wyniki badań lub karty z leczenia szpitalnego.
  • W przypadku osoby pracującej konieczne będą również dokumenty od pracodawcy, jak wywiad zawodowy czy zaświadczenie o kwocie osiąganych przychodów (z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa).
  • Ponadto potrzebne będzie zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego – także o dacie zaprzestania ich pobierania.
  • W przypadku osób uczących się lub studiujących potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenie z uczelni o okresie studiów.

Z kolei osoba posiadająca gospodarstwo rolne będzie musiała złożyć zaświadczenie określające powierzchnię użytków rolnych.

Renta socjalna – ile wynosi w 2019 roku?

Wysokość renty socjalnej jest co roku waloryzowana. 1 marca tego roku wysokość renty została podniesiona o ok. 7 proc. i wynosi obecnie 1100 zł brutto, czyli ok. 949 zł netto. Wysokość renty pozostanie na tym poziomie aż do kolejnej waloryzacji, czyli do 1 marca kolejnego roku. O jej wysokości zadecydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich oraz równowartość 20 proc. realnego wzrostu płac w roku poprzedzającym waloryzację.

Ocena: 3.96 (23 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 61,70
RRSO: 311,94%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments