star-full star-empty star-half balance money calendar file check star-full star-empty star-half balance money calendar file check

Co reguluje umowę pożyczki?

Co reguluje umowę pożyczki?

Umowa pożyczki jest dokumentem, który dba o interesy zarówno pożyczkobiorcy, jak i wierzyciela. Wszystkie zawarte w nim zapisy określają warunki udzielanego finansowania, na które zgadzają się obie strony. W razie jakichkolwiek problemów związanych np. ze spłatą wystarczy odnieść się do treści zawartej w umowie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Każdy odpowiedzialny pożyczkobiorca doskonale zdaje sobie sprawę, że przed podjęciem ostatecznej decyzji o podpisaniu umowy zawsze należy skrupulatnie przeanalizować taki dokument.  Wszystkie zapisy  powinny być klarowne, w pełni zrozumiałe i pokrywać się z informacjami zawartymi w ofercie. To właśnie umowa pożyczki pokazuje czy finansowanie jest naprawdę korzystne i bezpieczne dla dłużnika. Warto być szczególnie wyczulonym na zapisy tak zwanym małym druczkiem oraz podejrzanie wysokie koszty finansowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości klient powinien skontaktować się z wierzycielem w celu ich wyjaśnienia. Warto pamiętać, że każdy konsument ma prawo do 14 dniowego odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.  

Czym jest umowa pożyczki? 

Umowa pożyczki jest najbardziej popularną i najprostszą czynnością kredytową spotykaną w obrocie gospodarczym. Z założenia ma ona zabezpieczać interesy pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy. Umowa może zostać zawarta między osobą prywatną a podmiotem zajmującym się udzielaniem finansowania – np. firmą pozabankową lub między dwoma osobami prywatnymi, kiedy pieniądze pożyczają sobie znajomi lub członkowie rodziny.  

W treści dokumentu znajdują się ustalone przez wierzyciela warunki udzielenia finansowania – między innymi termin spłaty zobowiązania, koszty zadłużenia, możliwość wydłużenia okresu spłaty czy konsekwencje związane z nieuregulowaniem zaciągniętego zobowiązania. Podpisując umowy, pożyczkobiorca uzyskuje możliwość czasowego korzystania z gotówki, którą otrzymał od pożyczkodawcy.   

Jakie przepisy regulują umowę pożyczki? 

Umowę pożyczki regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

W myśl obowiązującego prawa umowa pożyczki ma charakter: 

 • konsensualny – co oznacza, że dochodzi ona do skutku poprzez zgodne oświadczenie woli stron, a przeniesienie posiadania środków pieniężnych na pożyczkobiorcę stanowi wykonanie zawartej już umowy.  
 • dwustronnie zobowiązujący – ponieważ obie strony są zobowiązane – jedna do udzielenia finansowania, druga do terminowego zwrotu pożyczonych środków,  
 • odpłatny lub nieodpłatny – w przypadku umów między osobami prywatnymi najczęściej pożyczkodawca nie pobiera żadnych opłat związanych udzieleniem finansowania. Koszty zadłużenia są jednak stałą częścią umów zawieranych na przykład w firmach pożyczkowych lub bankach.  

Zdarza się, że konsument podejmuje pochopną decyzję o wzięciu pożyczki, z czego zdał sobie sprawę dopiero po podpisaniu dokumentów. W takiej sytuacji nie trzeba załamywać rąk. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim każdy ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy  w terminie 14 dni o daty jej zawarcia. Pożyczkobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych. Musi jednak bezzwłocznie uregulować otrzymane środki wraz z odsetkami naliczonymi za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zadłużenia.   

Czy umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie? 

Umowa pożyczki, której kwota przekracza 1000 zł powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Mówi o tym wspomniany wcześniej art. 720 kodeksu cywilnego. Udokumentowana forma umowy jest jednak zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych. Oznacza to, że prawo dopuszcza także zawieranie umowy pożyczki w formie ustanej bez względu na wysokość kwoty zadłużenia. Oczywiście ciężko sobie wyobrazić, aby jakakolwiek poważna instytucja finansowa udzieliła pożyczki w oparciu o luźne ustalenia ustne. Czytelna i spisana umowa pożyczki jest bowiem najważniejszym dokumentem, który gwarantuje ochronę interesów zarówno wierzyciela jak i pożyczkobiorcy.  

W sytuacji jakichkolwiek niejasności, niedotrzymania przez którąś ze stron zawartych ustaleń lub – w najgorszym układzie – postępowania sądowego staje się ona głównym dowodem w sprawie, umożliwiając szybkie rozstrzygnięcie sporu. Należy pamiętać, że umowa pisemna wcale nie musi być podpisana w sposób tradycyjny – ważne, aby miała postać dokumentu. W dobie wszechobecnego dostępu do Internetu zaciąganie pożyczek online jest na porządku dziennym. Cały proces wnioskowania można od początku do końca przeprowadzić bez wychodzenia z domu. Procedura nie wymaga od klienta odręcznego podpisu na dokumentach. Wystarczy, że wnioskujący wyrazi wszystkie niezbędne zgody i potwierdzi swoją tożsamość, wykonując przelew weryfikacyjny.  

Jakie zapisy powinna zawierać umowa pożyczki? 

Umowa pożyczki powinna zawierać kilka zasadniczych elementów, aby spełniała swoją funkcję i gwarantowała bezpieczeństwo dla obu stron. Do najważniejszych zapisów należą: 

 • oznaczenie stron – poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL,  serii i numeru dowodu osobistego, a także danych wierzyciela,  
 • miejsce i data zawarcia umowy,  
 • przedmiot umowy –  określona zapisem słownym i liczbowym kwota pożyczki,  
 • koszty zadłużenia – odsetki, prowizja i wszystkie pozostałe opłaty związane z procedurą udzielenia pożyczki oraz ewentualnego ubezpieczenia,  
 • okres oraz warunki spłaty zobowiązania – określają termin spłaty, możliwość wcześniejszego uregulowania długu oraz konsekwencje finansowe i windykacyjne płynące z braku terminowej spłaty zadłużenia, 
 • informacje dotyczące przedłużenia terminu spłaty, 
 • oświadczenie majątkowe pożyczkobiorcy – stanowi ono zabezpieczenie dla wierzyciela w sytuacji, gdy okaże się, że pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania, 
 • warunki odstąpienia od umowy – określające tryb wypowiedzenia,  
 • czytelne podpisy stron w przypadku umów zawieranych osobiście.  

Jak spisać umowę pożyczki pieniędzy? 

Każda firma pozabankowa dostarcza klientowi gotową umowę pożyczki, która zawiera wszystkie szczegółowe warunki udzielenia finansowania. Obecnie większość konsumentów wybiera możliwość ubiegania się o pożyczkę drogą internetową. Wówczas po pomyślnym procesie wnioskowania, który zakończył się pozytywną decyzją o przyznaniu zadłużenia, pożyczkobiorca otrzymuje umowę na skrzynkę mailową. Ustawa o kredycie konsumenckim zezwala na zawieranie umów w trybie zdalnym, dlatego klient nie musi podpisywać dokumentu odręcznie, ani za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wystarczy, jeśli podczas procedury wnioskowania potwierdzi swoją tożsamość, wykonując przelew weryfikacyjny.  

W przypadku pożyczek prywatnych sprawa wygląda nieco inaczej. Strony muszą same przygotować umowę, zawierając w niej wspólne ustalenia określające warunki pożyczki. Taki dokument jest zwykle prosty i krótki. Znajdują się w nim dane osobowe wierzyciela oraz pożyczkobiorcy, kwota pożyczki i termin spłaty. Znajomi czy członkowie rodziny nie pobierają przecież prowizji, ani odsetek, a ewentualne opóźnienie w spłacie zazwyczaj nie wiąże się z czynnościami windykacyjnymi. Wzory umowy pożyczki prywatnej dostępne są w Internecie, wystarczy ściągnąć dokument, wprowadzić w nim ewentualne zmiany, wydrukować i odręcznie podpisać.  

W jaki sposób można zabezpieczyć spłatę pożyczki? 

Jeżeli pożyczkobiorca cieszy się dobrą reputacją finansową, ma czyste konto w bazach dłużników, pozytywną historię kredytową i stabilną sytuację ekonomiczną, z pewnością otrzyma pożyczkę, która nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli jednak wnioskujący posiada liczne długi lub w przeszłości miał problemy z terminową spłatą zobowiązań lub toczy się wobec niego postępowanie komornicze, jego szanse na tradycyjną pożyczkę maleją do zera.   

Może jednak skorzystać z finansowania z zabezpieczeniem. Choć jest to ryzykowne rozwiązanie, które może skończyć się utratą części majątku i pogłębieniem problemów finansowych, niekiedy pozostaje ostatnią deską ratunku. Zabezpieczeniem pożyczki może być: 

 • gwarant – osoba, która bierze całą odpowiedzialność za spłatę zadłużenia. Jeśli pożyczkobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy, obowiązek uregulowania należności automatycznie przechodzi na poręczyciela. Gwarantem są zazwyczaj członkowie rodziny lub bliscy znajomi pożyczkobiorcy, którzy darzą go zaufaniem.  
 • zastaw – zabezpieczeniem pożyczki jest przedmiot lub nieruchomość. W momencie, gdy dłużnik nie spłaca zaciągniętego zobowiązania, zastawiony majątek przechodzi na własność wierzyciela. Może to być między innymi sprzęt AGD lub RTV, biżuteria, samochód, mieszkanie, działka, a nawet dom. Niestety, wycena zastawionych dóbr jest zawsze mocno zaniżona. W ten sposób lombard  zapewnia sobie wysoki zarobek, w sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci pożyczki.  

Zdarza się, że osoba prywatna udzielająca finansowania znajomemu lub członkowi rodziny pożyczkobiorcy również chce skorzystać z możliwości zabezpieczenia pożyczonych pieniędzy. Należy wtedy zaznaczyć ten warunek w umowie pożyczki, określając przedmiot zastawu.  

Czy można sporządzić aneks do umowy pożyczki? 

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany fragmentów treści zawartej umowy, należy wtedy sporządzić do niej aneks. To dokument, który pozwala na:  

 • zmianę niektórych warunków,  
 • korektę ewentualnych błędów,  
 • dodanie nowych zapisów, 
 • usunięcie poszczególnych paragrafów.  

Aneks przygotowuje wierzyciel po wcześniejszym omówieniu z klientem nowych ustaleń. Najczęstszym powodem sporządzenia tego dokumentu jest wydłużenie terminu spłaty zadłużenia lub zmiana wysokości prowizji i opłat. Jeżeli klient nie jest w stanie uregulować zobowiązania na czas, pożyczkodawca ustala z nim nowe warunki spłaty, które zostają uwzględnione w aneksie. 

Należy pamiętać, że aneks nie jest nową umową, lecz jedynie dokumentem uzupełniającym. Zgodnie z art.77 k.c. należy go sporządzać w takiej samej formie jak umowę główną. Aby uniknąć niejasnych zapisów, należy określić ustęp lub paragraf, który podlega modyfikacji, a także zaznaczyć,  że pozostała treść umowy pozostaje bez zmian.  

Wielu pożyczkobiorców uważa, że raz podpisana umowa jest nietykalna, dlatego w przypadku kłopotów z terminową spłatą zobowiązania unikają kontaktu z firmą pozabankową, będąc przekonanymi, że nic się nie da już zrobić. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Każdemu pożyczkodawcy zależy na tym, aby klienci spłacali długi. Jeśli pożyczkobiorca źle ocenił swoje możliwości ekonomiczne lub spotkał go nagły wypadek losowy i nie posiada środków na uregulowanie długu, powinien jak najszybciej powiadomić o tym wierzyciela. Doradca z pewnością znajdzie odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli uniknąć nieprzyjemnych czynności windykacyjnych. Nowe warunki spłaty zostaną wówczas zawarte w aneksie do umowy.  

Co powinien zawierać aneks do umowy pożyczki? 

Źle sporządzony aneks do umowy może być nieważny. Należy zatem pamiętać, aby zawierał on odpowiednie elementy, a jego zapisy nie budziły żadnych wątpliwości. W aneksie powinny się znaleźć: 

 • numer umowy głównej oraz data i miejsce jej zawarcia,  
 • dane osobowe stron dotychczasowej umowy,  
 • przedmiot umowy,  
 • czytelne informacje dotyczące wprowadzonych zmian,  
 • wskazanie zapisów umowy głównej, które nie uległy zmianom,  
 • datę, z którą aneks wchodzi w życie. 

Konsumenci, którzy zawierali umowę pożyczki w formie zdalnej, drogą internetową, nie muszą martwić się, że sporządzenie aneksu będzie wymagało od nich spotkania z doradcą firmy. Wystarczy zadzwonić na infolinię, przedstawić zaistniałą sytuację, a resztą zajmie się doradca. Po wspólnie ustalonych zmianach w umowie klient otrzyma dokument na skrzynkę mailową. 

Warto wiedzieć

 

 1. Umowa pożyczki jest dokumentem, który stanowi zabezpieczenie interesów pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Stanowi również główny dowód w razie jakichkolwiek sporów rozwiązywanych na drodze sądowej.
 2. W treści umowy pożyczki znajdują się szczegółowe warunki udzielenia oraz uregulowania zobowiązania. Dokument określa między innymi kwotę finansowania, koszty zadłużenia, możliwość przedłużenia terminu spłaty oraz konsekwencje płynące z niewywiązania się z warunków umowy. 
 3. Umowę pożyczki regulują przepisy kodeksy cywilnego. Jak wskazuje art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
 4. Umowa pożyczki, której kwota przekracza 1000 zł powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Mówi o tym wspomniany wcześniej art. 720 kodeksu cywilnego. Udokumentowana forma umowy jest jednak zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych,
 5.  Każda umowa pożyczki może ulec zmianie. Należy wtedy sporządzić aneks, który jasno określa wprowadzone modyfikacje. Dokument sporządza pożyczkodawca. 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie prawo reguluje pożyczki?

  Podstawą prawną udzielania pożyczek jest Kodeks Cywilny, kredyty natomiast udzielane są na podstawie prawa bankowego.

 2. Czy umowę pożyczki trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

  Jeżeli finansowania udziela firma pozabankowa, pożyczkobiorca nie musi zgłaszać tego w urzędzie skarbowym. Podobnie, jeśli pożyczka ma charakter prywatny i jest zawierana między najbliższymi członkami rodziny z tak zwanej zerowej grupy podatkowej, a jej kwota nie przekracza 10 434 zł oraz gdy wysokość finansowania udzielana przez osoby niespokrewnione nie przekracza 1000 zł. O pozostałych pożyczkach należy poinformować urząd skarbowy składając druk PCC-3.

 3. Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki?

  Poprawnie przygotowana umowa pożyczki powinna zawierać: dane osobowe stron, przedmiot umowy, kwotę pożyczki, koszty zadłużenia, termin spłaty, możliwość przedłużenia okresu spłaty, konsekwencje związane z opóźnieniami w spłacie.

 4. Jak zabezpieczyć umowę pożyczki?

  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być gwarant, na którym spoczywa odpowiedzialność uregulowania zadłużenia, a także zastaw przedmiotu lub nieruchomości. W razie braku spłaty pożyczki przechodzą one w posiadanie wierzyciela.

 5. Czy umowa pożyczki może się przedawnić?

  Przedawnienie pożyczki pozabankowej wynosi 3 lata, a pożyczki prywatnej – 6 lat. Należy jednak mieć świadomość, że przedawnienie może zostać przerwane w momencie, gdy wierzyciel podejmuje kroki w celu wyegzekwowania długu. Zadłużenie może więc być ważne bezterminowo, dopóki pożyczkobiorca nie ureguluje należności.

Ocena: 5.00 (2 głosy)
100% online
Pożyczasz 500
od 500 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 0
RRSO: 0%
Pożyczasz 500
od 100 zł do 3000 zł
Okres 30 dni
od 30 dni do 30 dni
Koszt 62,53
RRSO: 319,41%
avatar

Inne wpisy z tej kategorii

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments